Silnice LK zveřejnily všechna data z předchozího období

14.07.2021 16:46:59 | Autor: Filip Trdla, KÚ Libereckého kraje | Rubrika: Zprávy | Obce: Liberecký kraj

Silnice LK zveřejnily všechna data z předchozího období

Hospodaření společnosti Silnice LK za období 2019/2020 skončilo se ztrátou 16 118 000 korun při dosažených výnosech 269 562 000 korun a celkových nákladech 286 680 000 korun. Vyplývá to z aktuální výroční zprávy a řádné účetní uzávěrky.

„Jedná se o hospodářský rok s významně nejhoršími výsledky," řekl statutární náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták. „Ztrátu společnost Silnice LK uhradí z nerozděleného zisku hospodaření z minulých let."

Radě Libereckého kraje včera společnost Silnice LK předložila svoji výroční zprávu za období hospodářského roku od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020, která byla řádně projednána a schválena představenstvem a dozorčí radou společnosti Silnice LK a. s. Radní také obdrželi auditovanou řádnou účetní závěrku společnosti za stejné období, podle níž je výsledkem hospodaření ztráta 16.118.000 korun. Tato částka bude hrazena z jiného výsledku hospodaření společnosti Silnice LK v minulých letech.

„Ztráta byla způsobena nízkými tržbami zejména z důvodu nízkých výkonů zimní a běžné letní údržby, mírné zimy a nesprávnou investiční politikou společnosti," uvedl předseda představenstva společnosti Silnice LK Petr Správka.

Správná prezentace Výnosů, Nákladů a Výsledku hospodaření období 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 a 2019/2020:

(Výnos (+)/Náklad (-)  v tis. Kč

Výkaz zisku a ztráty - původní data v již dříve zveřejněných Výkazech zisku a ztráty (Účetních závěrkách)

Původní data v účetním období

 

1. 10. 2016

-30. 9. 2017

1. 10. 2017

-30. 9. 2018

1. 10. 2018

-30. 9. 2019

1. 10. 2019-
30. 
9. 2020

Výnosy CELKEM

292.245

276.424

304.072

269.719

Náklady CELKEM

285.211

274.414

301.611

279.703

Výsledek hospodaření po zdanění

7.034

2.010

2.461

-9.984

(Výnos (+)/Náklad (-) v tis. Kč (CZK)

Výkaz zisku a ztráty - po opravě účetních dat již dříve zveřejněných ve Výkazu zisku a ztráty (Účetních závěrkách)

Opravená data v účetním období

 

1. 10. 2016

-30. 9. 2017

1. 10. 2017

-30. 9. 2018

1. 10. 2018

-30. 9. 2019

1. 10. 2019

-30. 9. 2020

Výnosy CELKEM

273.376

260.846

297.342

269.562

Náklady CELKEM

257.022

254.262

301.214

285.680

Výsledek hospodaření po zdanění

16.354

6.584

-3.872

-16.118

(Výnos (+)/Náklad (-) v tis. Kč (CZK)

Výkaz zisku a ztráty - Rozdíly: původní data a data po provedených účetních opravách v tis. Kč (CZK)

Rozdíly

1. 10. 2016

-30. 9. 2017

1. 10. 2017

-30. 9. 2018

1. 10. 2018

-30. 9. 2019

1. 10. 2019

-30. 9. 2020

Výnosy CELKEM

-18.869

-15.578

-6.730

-157

Náklady CELKEM

-28.189

-20.152

-397

5.977

Výsledek hospodaření po zdanění: Rozdíly

9.320

4.574

-6.333

-6.134

Společnost dosáhla v období 2019/2020 následující výnosy v tis. Kč:

  Výnosy (v tis. Kč)

Celkem 2019/2020

Celkem 2018/2019

Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb

259.459

284.901

z toho: tržby za údržbu silnic I. třídy

22.167

24.646

tržby za údržbu silnic II. a III. třídy - běžná údržba

158.807

142.665

tržby za údržbu silnic II. a III. třídy - zimní údržba

71.575

105.351

tržby z pronájmů

440

741

ostatní tržby z prodeje služeb

6.470

11.498

Tržby z prodeje zboží

6.640

6.148

Ostatní provozní výnosy

3.461

6.225

z toho: tržby z prodeje dlouhodobého majetku

708

838

tržby z prodeje materiálu

777

3.211

smluvní pokuty a úroky z prodlení

0

0

jiné provozní výnosy

1.976

2.176

z toho: náhrady škod od pojišťoven, právnických a fyzických osob

900

1.216

prodej dřeva, kovového odpadu

10

27

inventarizační přebytek

146

149

výnosy z přefakturace telefonů, PHM, mezd

893

793

ostatní drobné provozní výnosy

35

1

bonusy a drobné provozní výnosy

-9

-10

Úroky z běžného účtu a termínovaných vkladů

0

12

Kurzové zisky

2

56

Celkem (v tis. Kč)

269.562

297.342

Struktura ročních Nákladů společnosti v tis. Kč:

Náklady v tis. Kč

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Spotřeba materiálu a energie

66.652

84.566

76.176

96.769

76.752

Náklady na služby

52.057

38.797

39.721

43.885

42.789

Změna stavu zásob vlastní činnosti

0

343

-1.409

1.523

658

Aktivace vlastních výkonů

0

-3.412

-2.834

-3.827

-2.056

Mzdové náklady

59.136

64.978

71.515

76.263

76.443

Odměny členům orgánů společnosti

3.215

3.396

3.538

3.449

3.405

Náklady na soc. a zdravotního pojištění

21.121

23.200

25.630

27.519

27.487

Sociální náklady

2.037

2.227

2.276

2.006

1.963

Daně a poplatky

1.464

1.467

1.351

1.487

1.527

Odpisy dlouhodobého majetku

31.228

35.103

36.252

39.960

46.631

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

2.116

1 460

0

341

4

Prodaný materiál

701

2.881

5.356

8.637

6.879

Změna stavu rezerv a opravných položek

6.454

-922

-6 307

19

-94

Ostatní provozní náklady

3.227

2.780

2.749

2.902

3.006

Nákladové úroky

0

0

0

0

65

Ostatní finanční náklady

89

158

248

281

221

Daň z příjmu (splatná/odložená)

0

0

0

0

0

NÁKLADY celkem (v tis. Kč)

249.497

257.022

254.262

301.214

285.680

„Jsem rád, že jsou nám prezentovány pravdivé a ověřené informace o tom, jak si společnost Silnice LK opravdu vede," doplnil Jan Sviták.

Akciová společnost Silnice LK a. s. byla založena Libereckým krajem, jediným akcionářem, v srpnu roku 2011. Celková výše základního kapitálu k 30. 9. 2020 činí 267.000.000 korun. Hlavním předmětem činnosti je zimní a běžná údržba silnic. Liberecký kraj v srpnu minulého roku odvolal dva členy představenstva, jmenoval dva nové a zveřejnil auditní zprávy. Podle nich docházelo například ke zkreslování účetních dat a účetních závěrek, k nákupu techniky v rozporu s platnou legislativou či k závažným nedostatkům v evidenci majetku.

„Účetní závěrkou a výroční zprávou hospodářského roku 2019-2020 úspěšně skončila kapitola nesrovnalostí v účetnictví společnosti s nákupem a hospodařením s majetkem a vykazováním nesprávných hospodářských výsledků společnosti Silnice LK. Za deset měsíců prošla společnost do značné míry úspěšnou restrukturalizací, což přineslo její rekordní výkony v běžné letní údržbě i úspěšné etablování stavebně technického úseku na údržbu a opravy mostů a propustků v majetku Libereckého kraje. Na základě zlepšených výkonů firma vykazuje stabilní kladný průběžný hospodářský výsledek, který umožňuje její další rozvoj. Všechny tyto skutečnosti jsou potvrzením správnosti politického rozhodnutí a provedené výměny představenstva v srpnu roku 2020," uzavřel Sviták.

Sdílet s přáteli na facebooku

Související články

Rada kraje vzala na vědomí změny v Silnice LK, předsedou Petr Správka
Zveřejnili audit Silnice LK. Nové vedení již podalo trestní oznámení
Dočasné vedení Silnic LK předložilo kraji zprávu o stabilizaci společnosti
Společnosti KORID LK a Silnice LK budou mít nové vedení
Audit ve společnosti Silnice LK odkryl porušení zákona i nehospodárnost
Společnost Silnice LK vybírá nového dodavatele pohonných hmot
Další autobusové zastávky v kraji mají nové označníky
Na zimní údržbu má kraj připraveny desítky milionů
Dílčí výsledky analýzy fungování společnosti Silnice LK jsou znepokojivé
Rada Libereckého kraje odvolala dva členy představenstva Silnice LK
Silnice LK prodávají auta, dodávky i nakladače v elektronické aukci
Silnice LK prodávají nepotřebný majetek formou veřejné aukce
Letošní zimní sezona byla třetí nejmírnější za uplynulých 15 let
Silnice LK testují nové teplotní senzory na krajských komunikacích
Silnice LK mají nově certifikaci v oblasti životního prostředí
Silničáři už mají v horách pohotovost, na zimu jsou připraveni
Nejen pro zimní údržbu pořídili na krajské silnice šest nových vozidel
Neobvyklým turistou po zasněžené silnici v Jizerkách byl velbloud

Diskutujte s námi

 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Krátké zprávy z regionu Jablonecka

V Kokoníně se postaví provizorní objízdná trasa

Jablonec zřídí v Kokoníně provizorní objízdnou trasu ulice Kaštanová z vedlejší slepé ulice přes soukromé pozemky. Důvodem jsou výkopy a úplná uzavírka ulice Kaštanové kvůli stavbě dešťové kanalizace, přeložkám sítí a rekonstrukci ulice. „SVS chce v ulici Kaštanová vybudovat splaškovou kanalizaci a přeloží vodovod, město postaví kanalizaci dešťovou, přeloží plynovod a pak zajistí kompletní rekonstrukci ulice Kaštanová. Proto je však třeba nejdříve zřídit provizorní objízdnou trasu," informuje náměstek pro rozvoj Petr Roubíček s tím, že zakázku zadá Jablonec přímo a zaplatí za ni více jak milion korun včetně DPH. Stavět by se mělo v létě, hotovo by mělo být do konce stavební sezony.

Šaldovo a Naivní divadlo podpoří kraj sedmi miliony korun

Poskytnutí neinvestičních a investičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje Naivnímu divadlu Liberec a Divadlu F. X. Šaldy Liberec schválili na svém zasedání krajští radní. V souladu s memorandem uzavřeným mezi Libereckým krajem a statutárním městem Liberec je vyčleněno v rozpočtu odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu 5 milionů korun na investiční dotace a 2 miliony korun na podporu těchto divadel. „Dva miliony korun rozdělí kraj coby provozní příspěvek mezi obě scény. Částkou 1 470 000 korun podpoří činnost Divadla F. X. Šaldy a 530 000 korunami Naivní divadlo," uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana pro resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu.


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Od 8. července se položí definitivní asfalt v ulici Liberecká v Jablonci
Na dětské olympiádě excelovali jablonečtí plavci
Atleti LIAZ Jablonec měli v minulých dnech nabitý program
Program pro všechny generace slibuje Rodinný festiválek
Nová česká romantická komedie Řekni to psem se představuje

Nejčtenější články

04.07.: Obrazem: Oslavy 120 let ozubnicové trati v Kořenově
03.07.: Hasiči zachránili psa po pádu z maloskalské vyhlídky
04.07.: Na trati z Liberce do Szklarske Poręby pokračuje výluka do 10. července

Další »

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Instagram

https://www.instagram.com/nasejablonecko

Odkazy

Vyrobíme pro şişli escort Vás webové stránky nebo eshop.

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím | Další informace