Průmyslová hala ve Smržovce nebude, firma odstoupila od záměru

03.07.2018 16:09:58 | Autor: redakce | Rubrika: Zprávy | Obce: Smržovka

Průmyslová hala ve Smržovce nebude, firma odstoupila od záměru

Petice obyvatel města Smržovka a snaha majitelů blízkých domů v zabránění záměru firmy Titan-Metalplast o výstavbu haly na pozemcích v katastru města blízko pramene Nisy nezabránila schválení záměru zastupitelstvem města. Nyní ale firma vydala prohlášení, že od záměru raději odstupuje. Přinášíme vám plná znění aktuálního prohlášení firmy a města i původní prohlášení majitelů domů.

Tiskové prohlášení starosty města Smržovka 2. 7. 2018:

Město Smržovka akceptuje rozhodnutí firem TITAN-METALPLAST s.r.o. a TITAN-PLASTIMEX s.r.o., na jehož základě odstupují od záměru koupě pozemku a následné výstavby sídla firmy a provozovny v katastru města.

Bude však i nadále aktivně vyhledávat investory, kteří by v průmyslové zóně realizovali své záměry v rámci územního plánu města a dle platné legislativy. Rozhodně se ohrazujeme proti nesmyslným nařčením, že chceme likvidovat přírodu či omezit turistický ruch ve Smržovce a blízkém okolí.

Průmyslová zóna, která navazuje na stávající, již zastavěné výrobní plochy, netvoří ani 1 % rozlohy území Smržovky. Naopak přibližně 85 % katastru pokrývají lesy a louky. Tyto plochy odpovědným územním plánováním nepřetržitě chráníme.

Veškeré připomínky a námitky, které předkládají odpůrci výstavby, řešíme vždy v průběhu územního či stavebního řízení v souladu s danými zákony a nařízeními. Děje se tak na základě posudků, studií a doplňujících podkladů, které si správní orgány vyžádají, nikoliv pod tlakem nepodložených tvrzení a domněnek. Takový zákonný postup, považujeme za správný a budeme ho i nadále dodržovat.

Jakýkoliv demagogický a účelový nátlak, zneužívání veřejného prostoru, médií a sociálních sítí k prosazení zájmů čistě osobních, považujeme za nepřijatelný a zásadně ho odmítáme.

Mgr. Marek Hotovec, starosta města Smržovka

Tiskové prohlášení firem TITAN-METALPLAST s.r.o. a TITAN-PLASTIMEX s.r.o. ve věci výstavby haly v průmyslové zóně Smržovka 2. 7. 2018:

Na základě společné dohody mezi vedením města Smržovka a vedením našich firem jsme se rozhodli upustit od záměru výstavby sídla a provozovny naší firmy na pozemku p.č. 2474/3, která se nachází ve stávající průmyslové zóně města Smržovka, přestože jsme přesvědčeni, že jsme postupovali správně, podle zákona a transparentně.

Naše firmy již více než 25 let podnikají v jabloneckém regionu, provozujeme velkoobchod s plastovými potrubními systémy, které distribuujeme po České republice. V současnosti jsou naše společnosti v nájmu, který však bude v blízké budoucnosti ukončen vzhledem k jinému podnikatelskému záměru nového majitele objektu. Po výše uvedených zkušenostech jsme se rozhodli pro výstavbu nebo rekonstrukci provozovny vlastní, která se bude nacházet na Jablonecku, protože si vážíme našich dlouhodobých zaměstnanců z blízkého okolí.  Po několikaměsíčním intenzivním (ale marném) hledání objektů ke koupi nebo k rekonstrukci, jsme objevili průmyslovou zónu ve Smržovce a oslovili jsme město, které nám nabídlo volné pozemky určené pro výrobu a skladování.

Průmyslová zóna ve Smržovce je v územním plánu již 30 let a při několikerém projednávání ÚP žádná instituce, ani nikdo z občanů nepodal žádnou námitku. Proto jsme neočekávali reakci, kterou rozpoutala petice zorganizovaná panem Milošem Morávkem, který má nedaleko rodinný dům. Subjektivním důvodům nesouhlasu pana Morávka se zamýšlenou stavbou rozumíme. Od počátku přípravy projektu jsme se proto snažili zamýšlenou stavbu pojmout tak, aby co nejméně zasáhla krajinu - budovu jsme chtěli „zapustit" pod úroveň komunikace, aby nepřevyšovala okolní objekty, samozřejmostí bylo zelené pásmo stromů a keřů podél celého objektu, osázení stěn popínavými rostlinami. Tento náš záměr byl prezentován jak zastupitelům města Smržovka, tak panu Morávkovi během osobního setkání. Provoz naší firmy by nezatížil okolí - náš jednosměnný provoz není hlučný, nevytváří žádné emise ani odpady; dopravní zatížení je minimální (nejsme velkou logistickou firmou).

Na základě veřejného mínění a po dohodě mezi městem Smržovka a našimi firmami jsme se rozhodli upustit od výstavby na tomto pozemku.

Na celé záležitosti nás mrzí několik věcí. Během petice, medializace a veřejného zasedání zastupitelstva města Smržovky byly záměrně šířeny nepravdivé a zkreslené informace. Byly šířeny pomluvy o naší firmě, společnících firmy a byli jsme několikrát společně se zastupiteli města zcela nepodloženě obviněni z korupce.

Tím, že naše provozovna pravděpodobně nebude na území města Smržovka, přijde Smržovka a její obyvatelé o případná pracovní místa a o prosperující firmu na svém území. Jsme firma, která nejen podniká, ale také se účastní života kolem sebe. Pravidelně přispíváme na kulturní, sociální, sportovní i ekologické aktivity v místě, kde podnikáme, protože chceme pomáhat rozvíjet život občanů a obcí ve svém okolí.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat zastupitelům města Smržovka, kteří nepodlehli populismu a podpořili náš záměr podnikat na území města Smržovka. Mrzí nás, že jejich dobrý úmysl je některými znevažován a také oni se stali terčem nesmyslných útoků a obvinění.

Jiří Guth - jednatel TITAN-METALPLAST s.r.o. a TITAN-PLASTIMEX s.r.o.

Komentář starosty Smržovky Marka Hotovce ze 20. 6.:

1. Průmyslová zóna zde není pozůstatek z doby minulé, ale aktivně prosazovaná rozvojová plocha v rámci územního plánování od roku 1995 vhodná pro průmyslovou výstavbu.

2. Při tvorbě strategického plánu na období 2016-25 lidé nejčastěji zmiňovali jako slabou stránku neexistenci pracovních možností v místě a nutnost dojíždění. Na druhé straně jako silnou stránku označili existenci průmyslové zóny.

3. Jako zastupitelé se musíme starat o celkový rozvoj města tj. kulturu, sport, turistiku, školství atd. což jsou neziskové oblasti a na ty musí vydělat další výroba, průmysl a podnikání, které musíme také podporovat.

4. Velikost průmyslové zóny je z hlediska rozlohy města zanedbatelná a jen logicky zaceluje místo původních výrobních hal, což je z urbanistického hlediska i z pohledu územního plánování zcela standardní postup, což potvrdily všechny dotčené orgány včetně AOPK. Naopak jsme v návrhu nového územního plánu plochy určené pro výrobu ještě zmenšili a to i v dané lokalitě. V současné době na území Nové Vsi už zda jedna hala stojí a je přímo u prameniště, další objekt na katastru Smržovky zde byl postaven před dvěma lety. Jde tedy o postupné zastavování území v souladu s územním plánem.

5. Obavu ze ztráty vody se veřejně zavázal investor prověřit nezávislým hydrogeologickým posudkem. Vyvrátil též obavu z nadměrného zatížení komunikací kamiony (2xtýdně kamion s plastovými výrobky) - což je ověřitelné v současném provozu v Jbc. Totéž u rozměrů haly a zasazení do prostoru - toto je spíš dotaz na investora.

6. Konkurenční podnikatelský záměr od bratrů Morávkových jsme neobdrželi a na jednání nakonec vyšlo najevo, že žádný takový záměr není, jde pouze o zastavení výstavby, což na konci diskuse nepřímo potvrdili.

Podklad pana Mrorávka pro zastupitele před projednáváním záměru 18. 6.:

Vážení zastupitelé, vážené zastupitelky, v pondělí budete rozhodovat o prodeji pozemku číslo 2474/3. Rád bych vám vysvětlil určité skutečnosti, proč si myslím, že prodej tohoto pozemku je v současné době nevhodný.

Zaprvé, jedná se o pozemek sousedící s pramenem Nisy, což je registrovaný významný krajinný prvek. Jeho důležitost vyplývá z dokumentu okresního úřadu v Jablonci nad Nisou ze dne 24. 5. 1995, kde je kvalifikovaný jako, cituji, „ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívájící k udržení její stability." Zároveň je v dokumentu přímo uvedeno, že, opět cituji, „dle paragrafu 4, ods. 2 zákona je VKP chráněn před poškozováním a ničením. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP je nutné stanovisko RŽP okÚ Jablonec n. N."

Ve spolupráci s Městským úřadem v Jablonci n. N. a mezinárodní skupinou studentů se podařilo okolí pramene vyčistit a zvelebit. Náklady na tuto úpravu se pohybovaly kolem půl milionu korun, jak uvedla Mladá Fronta Dnes - Liberec ve vydání ze dne 11. 6. 2018. Po zpřístupnění místa se pramen stal další dominantou českého povodí a zejména významnou turistickou zastávkou v našem kraji, kde je přímo napojen na cyklotrasu Odra- Nisa končící až u Baltského moře.

Proto trvám na odborném vyjádření RŽP ohledně plánovaného odprodeje firmě TITAN - METALPLAST a její výstavby rozsáhlého průmyslového objektu a důkladnou analýzu dopadu na rovnováhu lokálního ekosystému ještě před uzavřením prodeje.

Dalším důvodem mého nesouhlasu je, ze se připravuje nový územní plán. I přesto, že je tato plocha navržena stále jako průmyslová zóna, budeme toto námitkovat kvalifikovaným způsobem a usilovat o změnu. Naše námitky a nutnost stanovista RŽP okÚ by mohly způsobit, že v případě prodeje by bylo nové politické vedení odpovědné za odškodnění vůči dané firmě za nemožnost stavět. Proto bychom rádi, aby se o prodeji tohoto tak důležitého pozemku a jeho využití rozhodovalo až po volbách, kdy budou už výše zmíněné námitky vyjasněné.

Dalšími skutečnostmi pro ochranu daného pozemku je jeho ekologická hodnota a bezprostřední sousedství s pramenem Nisy. Z toho plyne výskyt chráněných živočišných a rostlinných druhů, které byly detekovány v rámci botanického průzkumu na sousedním VKP. Z typických pro luční společenstva jsou, např. druh orchideje vemeník zelenavý a vemeník úzkolistý, z živočichů např. chřástal polní.

Také bych rád zmínil to, že bratrem i já, který jsem vlastníkem sousedního pozemku jsme o koupi pozemku měli zájem. Hlavně však kvůli tomu, abychom zachovali jeho přírodní charakter. Přemýšleli jsme o jeho možném využití např. pro hipoterapii, ekofarmu či podobně. Z města nám nicméně bylo sděleno, ze rada města se už rozhodla prodat pozemek firmě TITAN - METALPLAST, a tak jsme více podrobností nedodávali. V případě znovuzvážení naší nabídky rádi dodáme ucelený podnikatelský záměr.

Děkuji Vám předem za Váš čas, o dalších skutečnostech pohovořím osobně na schůzi 18. 6. 2018. Budu rád, když zvážíte všechny okolnosti a rozhodnete s čistým svědomím o tom, jak bude s tímto krásným přírodně vzácným pozemkem naloženo a jestli krátkodobý zisk z jeho prodeje nebude mít dlouhodobé negativní následky nejen pro současné, ale i pro další generace.

S pozdravem Miloš Morávek a Ing. Jiří Morávek,CSc 

Sdílet s přáteli na facebooku

Diskutujte s námi

 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Krátké zprávy z regionu Jablonecka

Muzeum Českého ráje v září otevře novou horolezeckou expozici

Do závěrečné fáze vstupují práce na přípravě nové stálé expozice Muzea Českého ráje v Turnově. Ponese název Z Českého ráje na vrcholy světa a bude se zabývat historií horolezectví - právě to má totiž v okolí Turnovska mnohaletou tradici. Expozice uvítá první návštěvníky 7. září tohoto roku. Více podrobností na Našem Pojizeří

Horská služba opět proškolila strážce KRNAP

Strážci Krkonošského národního parku jsou v terénu každý den a mohou být prvními, kteří se dostanou ke zraněnému nebo lékařskou pomoc vyžadujícímu turistovi. Proto Správa KRNAP již poněkolikáté požádala kolegy z Horské služby Krkonoše o školení první pomoci. Takové školení proběhlo v minulých dnech na Vosecké boudě. „Během dvoudenního školení se čeští i polští strážci zaměřili na základní první pomoc," řekl vedoucí Terénní služby Správy KRNAP Jiří Marek. „Nacvičili jsme postupy při úrazu v horách, udržení základních životních funkcí, zastavení masivního krvácení, resuscitaci, postupy při alergických reakcích, diagnostiku hypoglykemie, ale také na správnou komunikaci s Horskou službou a záchranáři obecně," doplnil.


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

FK Jablonec pojede do Arménie či Severní Makedonie
Rod Walderode má dostat zpět svůj majetek nejen na Turnovsku
Kraj chce vybudovat na libereckém letišti nový heliport pro záchranáře
Další kandidát na Památku roku: kostel Povýšení sv. Kříže v Jablonci
V Loužnici budou putovat za pohádkou

Nejčtenější články

18.06.: Tituly Pečovatelka roku 2019 opět předali v městském divadle
19.06.: Amfora hrála se Železným Brodem smírně 7:7
18.06.: Primátor Jablonce předal ocenění dárcům krve

Další »

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Odkazy

Dedra nabízí širokou řadu nářadí a příslušenství.

 
Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím | Další informace
Ebony Porn European Porn