O záchraně Schlaraffie jednalo město Jablonec od roku 2008

17.05.2019 17:08:52 | Autor: redakce | Rubrika: Zprávy | Obce: Jablonec nad Nisou

O záchraně Schlaraffie jednalo město Jablonec od roku 2008

Statutární město Jablonec nad Nisou se o záchranu zámečku Schlaraffia, který byl v sobotu ráno 11. května 2019 částečně zbourán, podle představitelů města snaží minimálně od roku 2008. Majitelům objektu (Radek Malina, Eva Jančíková) vyšlo několikrát vstříc, aby se objekt Schlaraffie zachoval a mohl být součástí objektu výrobního areálu společnosti Malina Safety.

Rozhodnutí o odstranění stavby, na základě kterého došlo k sobotní demolici zámečku, podle stavebního úřadu nenabylo právní moci, což bude dále posuzovat Krajský úřad Libereckého kraje.

„Kromě toho, že rozhodnutí, které povoluje demolici Schlaraffie, nenabylo právní moci, majitelé objektu porušili hned několik podmínek, za jakých by podle stavebního úřadu mohl být zámeček odstraněn. Z pohledu statutárního města Jablonec nad Nisou, které je účastníkem řízení, nedošlo například k vyrozumění vlastníků sousedních pozemků o zahájení bouracích prací, k povolení stavby opěrné zdi k zajištění přilehlého terénu nebo k tomu, že bude odstranění stavby probíhat postupným rozebíráním s minimálním použitím těžké mechanizace," řekl primátor Milan Kroupa s tím, že případné porušení podmínek bude řešit příslušný stavební úřad.

Kusy objektu při demolici skončily až na místní komunikaci vedoucí k autobusovému nádraží, kde se v sobotu konají pravidelné trhy. „Obrací se na nás občané s tím, že jim prakticky za zády padaly trosky Schlaraffie. Domníváme se tak, že mohlo dojít k jejich bezprostřednímu ohrožení. Z toho důvodu ještě zvažuji podání trestního oznámení," vysvětlil primátor Kroupa. „Zároveň odmítám, že by město pro záchranu zámečku nic neudělalo. Přestože nejde o majetek města, podniklo řadu kroků a ústupků kvůli jeho záchraně, mimo jiné v minulosti prodalo pozemky potřebné pro výstavbu stávající výrobní haly společnosti Malina Safety a nechalo vytvořit návrhy, jak by mohla být Schlaraffie do průmyslového areálu zakomponována."


Od listopadu 2018 jednalo vedení města s majiteli zámečku Schlaraffia několikrát. „Snažili jsme se najít nějaký kompromis vedoucí k zachování zámečku. Navrhovali jsme směnu zámečku za navazující městské pozemky a prostorovým schématem jsme doložili možnost rozvoje areálu společnosti při zachování zámečku. Majitelé objektu však na naše návrhy nepřistoupili a trvali na demolici většiny objektu se zachováním vstupní části. Za to, že opraví torzo svého majetku, požadovali přednostní právo pro nákup rozsáhlých pozemků v okolí areálu společnosti. Na to město nemohlo přistoupit. Tento závěr se termínově potkal se lhůtou pro odvolání k rozhodnutí o demolici, kterou město využilo," uzavřel náměstek pro rozvoj města Jakub Chuchlík.

Jiné je ovšem vyjádření jednoho z majitelů Radka Maliny: „V mezičase jsme stále vedli jednání o možnostech zachování Schlaraffie a na základě gentlemanské dohody jsme pozastavili i činnosti vedoucí k odstranění stavby. Bohužel v průběhu jednání představitelé města tuto gentlemanskou dohodu nedodrželi a opět se pokusili otevřít řízení na MK ČR, přestože jim k tomu chyběly zákonné důvody neb ve věci již bylo jednou rozhodnuto (tzv. res judicata). Zjevná snaha primátora znovu na delší dobu znemožnit rozvoj naší firmy v této lokalitě za využití politického tlaku na MK ČR nás vedla k urychlení procesu odstranění stavby." Kompletní sdělení majitele zde

Více o historii zámečku Schlaraffia a krocích města:

Budovu si jako své sídlo v roce 1909 zřídili členové recesistického spolku Preciosa Iserina - jablonecká odnož spolku Schlaraffia, o jejíž vznik se zasloužil mimořádně činorodý bankovní ředitel Richard Näbe. Činnost Schlaraffie se opírala o tři hlavní hodnoty, které spolek vyznával: umění, humor a přátelství. Veškeré dění se odehrávalo v kulisách s laskavým humorem parodovaného rytířství, jehož prostřednictvím se členové spolku nepřímo vyjadřovali k tehdejšímu světu. Zároveň ale měli tři tabu - politika, náboženství a finance.

Spolek neměl ideologický základ, což potvrzuje i ukončení jeho působení v Jablonci nad Nisou. Místní šlarafové na konci 30. let 20. století odmítli ze svých řad vyloučit příslušníky židovského národa, a proto se raději dobrovolně rozpustili. V červnu 1939 byla činnost všech odnoží spolku oficiálně zakázána.

V období 2. světové války objekt jablonecké Schlaraffie využívaly německé vojenské orgány. Po válce již šlarafové činnost neobnovili a v budově sídlila organizace mládeže ČSM. V té době došlo k likvidaci interiérů. Později převzal budovu podnik LIAZ, který ji využíval až do privatizace v polovině 90. let 20. století, kdy budova přešla do soukromého vlastnictví. Majitelé se od 90. let poměrně často střídali. 

Zámeček Schlaraffia v Jablonci nad Nisou<br />Autor: Jiří Endler V březnu 2008 jednala Komise města pro realizaci městské památkové zóny s vlastníky objektu Schlaraffie (Radek Malina, Eva Jančíková) o jeho budoucnosti. Tenkrát se dohodli, že Schlaraffie bude začleněna do plánované novostavby výrobního a administrativního areálu společnosti na sousedním pozemku, který vlastní stejní majitelé. Tato informace proběhla tiskem. Následně zastupitelstvo schválilo 46. změnu územního plánu, aby se záměr mohl uskutečnit a město nechalo na své náklady zpracovat architektonickou studii, která se stala základem projektu. 

V roce 2010 bylo vše připravené pro záchranu Schlaraffie a její zakomponování do výrobního areálu, investor a majitel obou pozemků získal od města potřebné pozemky ke stavbě stávajícího průmyslového areálu a Ing. arch. Libor Sommer pracoval na projektu. 

7. května 2011 vyšel na iDNES.cz článek „U zámečku v Jablonci se začne stavět moderní komplex" s citací ředitele společnosti Malina Safety Radka Maliny: „Nejprve se postaví moderní komplex a pak teprve přijde řada na opravu zámečku." 

V říjnu 2011 podal Mgr. Miloš Krčmář na Ministerstvu kultury ČR návrh na prohlášení objektu Schlaraffie za kulturní památku. Miloš Krčmář byl mj. členem Komise městské památkové péče Rady města Jablonec nad Nisou.

V lednu 2012 požádal investor a majitel obou pozemků o demolici sousedního objektu č.p. 2031, kterou následně realizoval. 

V únoru 2012 vydal Magistrát města kladné stanovisko k prohlášení objektu Schlaraffie za kulturní památku. 

V říjnu 2013 se na základě dotazů ze strany Magistrátu na výsledek šetření uskutečnila prohlídka objektu (po dvou letech od podání žádosti). V roce 2014 došlo k vydání rozhodnutí, ve kterém Ministerstvo kultury ČR neprohlásilo budovu Schlaraffie za kulturní památku. Tehdejší ministr kultury Daniel Herman tento verdikt zrušil a vrátil k došetření. Na základě žaloby jednoho z vlastníků objektu se rozhodnutím ministra zabýval od roku 2015 Městský soud v Praze, který v roce 2018 potvrdil původní rozhodnutí ministerstva, že se Schlaraffia kulturní památkou nestane, což ministerstvo v prosinci 2018 definitivně potvrdilo.

V lednu 2014 tehdejší vedení města jednalo s vlastníky Schlaraffie o případném podílu města na opravě objektu. Najít společnou řeč se nepodařilo. Na tomto jednání zazněla ze strany vlastníků nabídka odkupu objektu a jeho přemístění na jiné místo. „Nelze dělat účet bez hostinského a nelze se skládat na opravu objektu, o nějž jeho majitel nemá zájem," okomentoval tehdy celou situaci tehdejší primátor Petr Beitl.

2. dubna 2014 majitelé objektu podali žádost o odstranění stavby na Stavební úřad Magistrátu města Jablonec nad Nisou. 

Zámeček Schlaraffia v Jablonci nad Nisou<br />Autor: Jiří Endler20. listopadu 2018 dostal náměstek pro rozvoj města Jakub Chuchlík v souvislosti s vyjádřením o existenci sítí informaci, že byla obnovena akce „Demolice objektu Schlaraffia", resp. po vleklých soudních sporech obnovil majitel objektu proces směřující k odstranění stavby. Zároveň přibližně ve stejné době město obdrželo pracovní verzi urbanistické studie území, které zahrnuje i areál firmy Malina Safety. Náměstek Chuchlík proto inicioval schůzku s majiteli objektu. 

6. prosince 2018 se uskutečnila schůzka náměstka pro rozvoj města Jakuba Chuchlíka s majiteli zámečku Schlaraffia. Cílem schůzky bylo se vzájemně informovat o plánech rozvoje areálu firmy Malina Safety i celého území na podkladu urbanistické studie a navrhnout směnu objektu Schlaraffie za navazující pozemky v majetku statutárního města Jablonec nad Nisou. Na závěr schůzky náměstek Chuchlík přislíbil zaslání návrhu směny daných pozemků.

27. prosince 2018 zaslal náměstek Chuchlík vlastníkům Schlaraffie žádost o komentář k rozpracované urbanistické studii a nabídku směny pozemků, kterou podpořilo celé vedení města. 

3. února 2019 inicioval primátor města další schůzku s majiteli zámečku Schlaraffia kvůli jejímu dalšímu osudu.

6. února 2019 se uskutečnila výše uvedená schůzka. Jejím cílem bylo ze strany města dojít k dohodě nad možností zachování objektu Schlaraffie prostřednictvím prodeje či směny za navazující pozemky v majetku města. Dle pana Maliny by toto znamenalo zablokování rozvoje areálu jeho firmy, což představitelé města odmítli s tím, že to možné je, i když zůstane zámeček zachován. V závěru schůzky náměstek pro rozvoj města Jakub Chuchlík přislíbil, že to doloží prostřednictvím prostorového schématu, ve kterém bude zámeček citlivě zakomponován do areálu firmy. 

12. března 2019 náměstek pro rozvoj města Jakub Chuchlík odeslal výše uvedené schéma řešení rozvoje areálu při zachování objektu Schlaraffie majitelům zámečku. Zdůraznil, že je to jedno z možných řešení a že je možné ho dál upravovat dle konkrétních požadavků.

20. března 2019 vyzval náměstek pro rozvoj města Jakub Chuchlík majitele objektu Schlaraffie k vyjádření k zaslanému návrhu. Zároveň je informoval o tom, že 20. března bylo vydáno kladné rozhodnutí k odstranění zámečku, a to bez jakýkoliv obstrukcí ze strany města, jak bylo deklarováno na předchozích schůzkách. 

21. března 2019 oslovil zástupce majitelů zámečku Schlaraffia náměstka pro rozvoj města Jakuba Chuchlíka s žádostí o schůzku, aby společně probrali další postup.

25. března 2019 se výše uvedená schůzka uskutečnila. V rámci schůzky náměstek Chuchlík zástupcům společnosti Malina Safety představil prostorové schéma, které dokládá možnosti rozvoje areálu firmy při zachování objektu Schlaraffie. Vlastníci zámečku souhlasili s tím, že je to prostorově a provozně možné, ale zamítli toto řešení s tím, že se jim nelíbí. Zároveň jako řešení nabídli, že zachovají a opraví vstupní část objektu s věžičkou, zbourají zbytek stavby a vše si nechají ve svém vlastnictví. Výměnou za toto řešení žádali přednostní právo na koupi navazujících městských pozemků bloku i plochy sousedního parkoviště. Závěrem schůzky byla dohoda, že nabídka bude projednána vedením města. 

26. března 2019 Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad po přezkoumání podkladů pro odstranění objektu Schlaraffie vydal povolení k odstranění stavby. 

27. března 2019 se uskutečnila pracovní schůzka vedení města nad možnostmi řešení situace. Návrh vlastníků Schlaraffie byl vyhodnocen jako značně nevýhodný, protože:

Kulturně-historická hodnota objektu spočívá v jeho stavebním celku. Torzo stavby jako pomník historickému odkazu nenaplňuje jeho význam. Cílem města je zachování celého objektu a jeho společenského využití.  

Pozemky, o které vlastníci objektu projevili zájem, jsou strategickými rozvojovými plochami, které město nemůže přednostně prodat jednomu zájemci. 

Začátek bourání zámečku Schlaraffia<br />Autor: Archiv magistrátu města Jablonec nad Nisou28. března 2019 primátor Milan Kroupa navštívil ministra kultury Antonína Staňka a konzultoval s ním celou situaci. Na základě této schůzky se město rozhodlo znovu požádat Ministerstvo kultury ČR o prohlášení zámečku Schlaraffia za kulturní památku. V návaznosti na toto jednání předal primátor na ministerstvu návrh statutárního města Jablonec nad Nisou na prohlášení Schlaraffie nemovitou kulturní památkou (žádost byla zároveň odeslána 29. března do datové schránky ministerstva). 

10. dubna 2019 se v zákonné lhůtě odvolal primátor města Jablonec nad Nisou Milan Kroupa proti rozhodnutí o odstranění stavby z 26. března 2019.

29. dubna 2019 Stavební úřad Magistrátu města Jablonec nad Nisou vyzval účastníky řízení k vyjádření k podanému odvolání proti rozhodnutí o odstranění stavby. 

11. května 2019 v ranních hodinách došlo k částečnému zbourání objektu zámečku Schlaraffia bez platného povolení o odstranění stavby, což 14. května 2019 potvrdila i Policie ČR, která se případem zabývala.

Sdílet s přáteli na facebooku

Související články

Vyjádření majitele ke kauze Schlaraffie
Video: Torzo zámečku Schlaraffia v Jablonci
Majitel začal bourat zámeček Schlaraffia, už asi nepůjde obnovit
Majitel „zámeček“ nabídl radnici, ta nechce investovat do cizího objektu
Osud Schlaraffie není lhostejný občanům ani městu Jablonec

Diskutujte s námi

Ke stažení

Příloha vizualizace obnovy objektu Schlaraffia

Firmy v regionu Jablonec nad Nisou

Naše Jablonecko s.r.o. ( Internetové služby , Firmy ) , ODS Jablonec ( Volby ) , Petr Rubín - REKUPER ( ) , TOP09 Jablonec ( Volby ) , VisionWorks ( Internetové služby , Firmy ) | Další firmy

 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Krátké zprávy z regionu Jablonecka

Finanční úřad v Jablonci hledá právníka

Finanční úřad pro Liberecký kraj hledá pro Odbor metodiky a výkonu daní právníka v oboru Daně a poplatky a Legislativa a právní činnost s místem výkonu práce Finanční úřad pro Liberecký kraj, 1. máje 97, Liberec. Předpokládaný termín nástupu je 1. 12.2019. Lhůta pro podání žádosti je 21. 10. 2019. Bližší informace najdete na https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/nabidka-zamestnani/. Kontakt na kompetentní osobu: telefon: +420 485 211 210, e-mail: martin.prihunek@fs.mfcr.cz.

K penězům z benefice pro Samuela přidal náměstek Svoboda angličáky

Přes 50 tisíc korun, které se podařilo pro zdravotně postiženého Samuela vybrat na konci srpna na benefičním metalovém koncertě na hradě Trosky, přivezl v zapečetěné kasičce v pátek 6. září rodině do obce Sezemice jeden z hlavních organizátorů, muzikant Jakub Viták. Za rodinou se vypravil také náměstek hejtmana Libereckého kraje pro sociální oblast Pavel Svoboda. Ten přivezl jako dárek chlapci sadu modelů autíček, takzvaných angličáků. Více podrobností


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Jablonecké podzimní slavnosti se odehrají v novém kabátě
ZŠ Liberecká v Jablonci zahájila školní rok až 16. září
Týden knihoven 2019 přinese rande naslepo i slam poetry
Řidič autobusu za jízdy zkolaboval, pohotově za něj zaskočil cestující
Cyklojízda Greenway Jizera 2019 se koná 22. září

Nejčtenější články

14.09.: FK Velké Hamry slaví další vítězství v divizi
14.09.: V Muzeu Českého ráje otevřeli novou expozici Horolezectví
15.09.: Zkušební provoz linky z Tanvaldu na Smědavu byl úspěšný

Další »

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Odkazy

Aktuální zpravodajství z Pojizeří.

 
Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím | Další informace
Ebony Porn European Porn