Návrh rozpočtu Libereckého kraje poprvé počítá s výdaji 3 miliardy

14.11.2017 15:42:10 | Autor: Markéta Žitná, KÚ Libereckého kraje | Rubrika: Zprávy | Obce: Liberecký kraj

Návrh rozpočtu Libereckého kraje poprvé počítá s výdaji 3 miliardy

Rada kraje na svém zasedání 6. listopadu 2017 odsouhlasila návrh rozpočtu Libereckého kraje na příští rok. Návrh počítá s příjmy ve výši 3,133 mld. Kč a výdaji 3,036 mld. Kč a poprvé v historii kraje jsou oba tyto ukazatele nad 3 mld. Kč.

Přebytek ve výši 97 milionu Kč bude použit na další pravidelnou úhradu zděděných úvěrů. Definitivně však musí rozpočet kraje ještě schválit zastupitelstvo kraje, kterému bude tento návrh předložen na listopadové zasedání.

„Při stanovení celkového příjmového rámce kraje, se kterým bude možné počítat v roce 2018, došlo k výraznému navýšení daňových příjmů, které jsou rozhodujícím zdrojem pro financování krajských investic, dopravní obslužnosti nebo provozu krajský příspěvkových organizací," řekla statutární náměstkyně Jitka Volfová. „V návrhu rozpočtu na rok 2018 jsou stanoveny tyto příjmy ve výši 2 960 milionu Kč, což je o 300 milionů Kč více, než bylo ve schváleném rozpočtu na rok 2017," pokračovala náměstkyně. Ostatní očekávané příjmy dosažitelné v roce 2018 krajem zaznamenaly oproti roku 2017 pouze mírný nárůst, a to o zhruba 5 milionů Kč.

Rok 2017 s sebou přinesl v oblasti požadavků a reálného navyšování mezd a platů i dodatečné
a relativně vysoké výdaje rozpočtu v roce 2017. „K tomu z velké části došlo kvůli jednotlivým nařízením vlády, které nejenže nebyly s kraji nebo obcemi konzultovány, ale především byly přijímány v průběhu roku. Tedy v době, kdy byly rozpočty již schváleny a které nepočítaly s tak zásadním navyšováním výdajů," vysvětlil hejtman Martin Půta.

Proto při přípravě návrhu rozpočtu na rok 2018 byly prioritně zajištěny výdaje na pokrytí základních veřejných služeb kraje. Školy, dětské domovy, domovy důchodců, ústavy sociální péče, kulturní organizace nebo záchranná služba obdrží o 66,65 milionu Kč více než v loňském roce. „Celkově tak kraj na chod těchto organizací vyčlenil ve svém rozpočtu 1,044 mld. Kč. Nejvíce si polepší příspěvkové organizace v sociálních službách, kde je navrženo navýšení příspěvku o 31 milionu Kč, a to především v oblasti platů. Dále si výrazně oproti předchozímu roku polepší Zdravotnická záchranná služba LK a to o 18,6 milionu Kč nebo muzea, galerie a knihovna o částku 10,9 milionu Kč," uvedla statutární náměstkyně.

Náklady za pojištění majetku, které centrálně zajišťuje a hradí za tyto organizace Liberecký kraj, zůstaly v nezměněné výši 11,5 milionu Kč. „Dále došlo k razantnímu navýšení platů řidičů, které se odrazilo v navýšení výdajů kraje na zajištění autobusové dopravní obslužnosti o 70 milionu Kč na celkových 305 milionu Kč," pokračuje náměstkyně.

„Po zkušenostech z letošního roku jsme v návrhu rozpočtu nad rámec těchto navýšených výdajů pro zajištění veřejných služeb u zmíněných organizací vyčlenili 28,5 milionu Kč. Peníze jsou rezervou, kdyby došlo k dalšímu navyšování mezd a platů, které by mohly být vyvolány novými nařízeními vlády v průběhu roku 2018," upozornila náměstkyně Jitka Volfová.

Díky navýšeným zdrojům pro rok 2018 kraj opět počítá s částkou 100 milionu Kč na velkoplošné opravy silnic a dalších 90 milionu Kč má kraj připraveno na spolufinancování oprav a rekonstrukcí krajských silnic podpořených z prostředků EU. Celkově by tak v roce 2018 mohla jít do oprav a rekonstrukcí částka až na hranici 1 mld. Kč.

I z tohoto důvodu jsou v oblasti investic v roce 2018 pro kraj jednoznačnou prioritou investiční akce spolufinancované ze zdrojů EU, a proto na rok 2018 došlo k navýšení krajských zdrojů na spolufinancování projektů EU o 69,13 milionu Kč na celkových 300 milionuKč. V rámci těchto projektů budou mezi nejdůležitější patřit Centra odborného vzdělávání s celkovými předpokládanými výdaji na úrovni 550 milionu Kč, dále již zmíněné rekonstrukce silnic II. a III. třídy, transformace sociálních zařízení v Libereckém kraji s odhadovanými výdaji téměř 60 milionu Kč pro rok 2018 nebo rekonstrukce Muzea Českého ráje v Turnově s projektem Pro horolezce neexistují hranice za 40 milionu Kč.

Navíc jsou v návrhu rozpočtu zahrnuty prostředky na pokračující projekt modernizace Krajské nemocnice Liberec ve výši 52,78 mil. Kč, na rozvoj Nemocnice s poliklinikou v České Lípě částkou 30 mil. Kč nebo na projekt rekonstrukce úpravny vody v Bílém Potoce ve výši 15 milionu Kč.

„Rovněž počítáme s vyššími daňovými příjmy letošního roku. Chceme je rozdělit a do rozpočtu 2018 zapojit hned v lednu. Drtivá většina by měla jít na investice. K 31. říjnu 2017 byly daňové příjmy kraje vyšší o 228,5 milionu Kč než očekávaná skutečnost. Další finanční zdroje, výsledek z hospodaření z úspor výdajů, projednáme v dubnu," uzavřel hejtman.

REKAPITULACE PŘÍJMŮ ROZPOČTU KRAJE 2018 v tis. Kč

příjmy / ukazatel

 NR 2018

sdílené daňové příjmy

2 960 000,00

ostatní příjmy

172 690,50

Příjmy kraje celkem

3 132 690,50

REKAPITULACE VÝDAJŮ ROZPOČTU KRAJE 2018 v tis. Kč

kap.

výdaje / název kapitoly kraje

NR 2018

910

zastupitelstvo

31 838,70

911

krajský úřad

293 544,42

912

účelové příspěvky příspěvkovým organizacím

39 850,00

913

příspěvkové organizace

1 043 445,62

914

působnosti

750 740,06

917

transfery

119 012,32

919

pokladní správa

58 150,00

920

kapitálové výdaje

236 397,78

923

spolufinancování EU

300 946,40

924

úvěry včetně financování

112 375,00

925

sociální fond

7 390,20

926

dotační fond

100 000,00

931

krizový fond

5 000,00

932

fond ochrany vod

30 000,00

934

lesnický fond

4 000,00

x

Výdajový rámec rozpočtu celkem

3 132 690,50

NR = návrh rozpočtu 

V neposlední řadě už návrh rozpočtu kraje na rok 2018 počítá s částkou 100 milionů Kč v Dotačním fondu Libereckého kraje tak, aby bylo možné vyhlásit jednotlivé dotační programy již v průběhu prosince 2017, nejpozději v lednu 2018.

Přehled jednotlivých programů Dotačního fondu kraje a jejich finanční alokace pro rok 2018 v tis. Kč

Název programu v DF LK 2018

Finanční prostředky pro 2018

Programy podpory rozvoje požární ochrany

15 000,00

1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí LK

12 600,00

1.2 Podpora sdružení hasičů ČMS LK

1 200,00

1.3 Dotace obcí na činnosti JPO II k programu MV ČR

1 000,00

1.4 Prevence kriminality

200,00

Programy resortu regionálního rozvoje a evropských projektů

28 000,00

2.1 Program obnovy venkova

20 000,00

2.2 Regionální inovační program

3 000,00

2.5 Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel

1 600,00

2.6 Podpora místní Agendy 21

800,00

2.7 Podpora mateřských center

2 600,00

Programy školství, mládeže a zaměstnanosti

4 400,00

4.1 Program volnočasových aktivit

3 100,00

4.3. Specifická primární prevence rizikového chování

250,00

4.4 Program Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže

250,00

4.7. Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními

800,00

Programy podpor tělovýchovy a sportu

20 100,00

4.23 Program Sportovní akce

5 000,00

4.26 Program Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech

15 100,00

Programy resortu dopravy

7 000,00

6.1 Program na podporu rozvoje cyklistické dopravy

5 000,00

6.3 Program na podporu projektové činnosti

2 000,00

Programy resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu

15 400,00

7.1. Kulturní aktivity v LK

2 000,00

7.2 Záchrana a obnova památek v LK

10 200,00

7.3 Stavebně historický průzkum

300,00

7.5 Poznáváme kulturu

400,00

Podpora destinačních managemetnů

1 000,00

Rozvoj řemeslné a zážitkové turistiky

1 000,00

Podpora infocenter

500,00

Programy resortu životního prostředí a zemědělství

8 000,00

8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty

2 000,00

8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny

3 000,00

8.3 Podpora včelařství

1 500,00

8.4. Podpora práce s mládeží v oblasti ŽP a zemědělství

400,00

8.5. Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů

1 100,00

Programy resortu zdravotnictví

2 100,00

9.1. Podpora ozdravných a rekond. pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany

1 000,00

9.2. Podpora preventivních a léčebných projektů

600,00

9.3. Podpora osob se zdravotním postižením

500,00

Dotační fond Libereckého kraje pro rok 2018 CELKEM

100 000,00

Sdílet s přáteli na facebooku

Související články

Liberecký kraj již vybírá zhotovitele rekonstrukcí silnic na rok 2018
Nový termín žádostí o kotlíkové dotace je stanoven na 30. listopadu
IPRÚ Liberec-Jablonec je první v realizaci projektů i v čerpání dotací
Liberecký kraj ušetřil letos na veřejných zakázkách už přes 213 milionů
Na mzdy v sociálních službách obdrží kraj od státu ještě 34 milionů

Diskutujte s námi

 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Krátké zprávy z regionu Jablonecka

Obyvatele Domova důchodců v Rokytnici potěšil adventní program

V Domově důchodců v Rokytnici nad Jizerou se ve středu 12. prosince konal předvánoční dopolední program pro klienty domova důchodců. Klub český turistů - odbor Jilemnice a ZUŠ v Jilemnici připravili obyvatelům domova krásné adventní pohlazení, při kterém panovala úžasná atmosféra. Článek s fotogalerií na Našem Pojizeří

Charitativní prodej slonů na podporu onkologicky nemocných

Charitativní prodej slonů pořádá Centrum Amelie 12. až 14. prosince od 10 do 20 hodin v obchodním centru Forum v Liberci. Celý výtěžek z prodeje půjde na zajištění bezplatných služeb pro onkologicky nemocné a jejich blízké. K zakoupení budou stovky slonů ze všech možných materiálů, které na podporu nemocných zasílali během podzimu lidé z celé republiky.


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Nadace Ivana Dejmala podpoří ekologickou výchovu dětí
Ohlédnutí za 8. Charitativním zumba maratonem
Obrazem: Dřevěný betlém na Skřivánčí stezce v Jablonci
Nadace Euronisa spustí zimní část sbírky Pozvedněte slabé!
Slavia v pondělí v 18 hodin a pak vánoce

Nejčtenější články

14.12.: Na náměstí ve Smržovce se srazilo několik aut
14.12.: Vyčarujte si krásné Vánoce s Bytovým textilem Matouš
16.12.: Navždy nás opustil Stanislav Ptáčník

Další »

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Odkazy

Úsporné sprchové hlavice EcoXygen, díky kterým ušetříte až 75% vody.

 
Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT